Bestyrelsesmøde

 Halbestyrelsen Tirsdag den 7. September 2021 - Kl. 18.00

Indkaldte:     Morten B Degn (MBD) Hans Clausen (HC) Klaus M Ravn (KMR) Ole Midtgaard (OM), Henrik Gundesen (HG) Anne Sofie Faaborg Hansen (ASH) Karina Kruse Kjærgaard (KKK) Afbud

Henrik Mortensen (HM) (ikke Bestyrelsesmedlem)  

Edna Tobiasen (ET) (ikke Bestyrelsesmedlem) Afbud

Dagsorden

1)     Siden sidst (referat fra sidst underskrives)

2)     Nyt fra Formanden.

MBD berettede kort om den seneste tids aktiviteter eller mangel på samme grundet Covid 19.

Samtidig fortalte MBD og evt. oprettelse af samarbejdsudvalg med HIF

3)     Regnskabsanalyse 1/1-2021- 30/6-2021

Regnskabet blev gennemgået og trods Covid 19 var bestyrelsen tilfredse med resultatet af 1. halvår.

4)     Byggeri Sognearkiv

Byggeriet blev grundig besigtiget og gennemgået. Byggeudvalget gjorde rede for beslutninger og evt. merudgifter/forbedringer i forbindelse med byggeriet.

5)     Nyt fra Centerleder

HM gennemgik personalesituationen og det blev besluttet at der kan kaldes ekstra personale ind i spidsbelastninger, dog var der fra HM stor tilfredshed med nuværende personalesammensætning.

HM fortalte ydermere om investeringer og forbedringer i centeret både mht. sognearkivets byggeri og andre tiltag.

Det blev besluttet at Henrik kontakter montør for forbedring af skydedør ved hovedindgang.

Efterårets arrangementer blev ligeledes gennemgået og resultatet af disse forventes at blive markant bedre end 2020

                                                        

6)     10 min. Uden centerleder

7)     Eventuelt

Med venlig Referent

       

Henrik Mortensen