Referat Bestyrelsesmøde

 Halbestyrelsen Tirsdag den 19 Februar. 2019 - Kl. 18.00

Indkaldte:     Morten B Jørgensen (MBJ) Hans Clausen (HC) Klaus M Ravn (KMR) Ole Midtgaard (OM) Lars Nielsen (LN), Lars Jørgensen (LJ) Per Madsen (PM)

Henrik Mortensen (HM) (ikke Bestyrelsesmedlem) og Edna Tobiasen (ET) (ikke Bestyrelsesmedlem)

Dagsorden

1)     Siden sidst (referat fra sidst underskrives)

Referat underskrevet

2)     Nyt fra Formanden.

Formanden berettede om Sognearkivets videre arbejde for at søge midler til tilbygning i KAC.

Der blev også fortalt om HIF,s Multibane der snart står færdig ved Centeret.

I øvrigt takkede formanden for den gode arbejdsdag i bestyrelsen 12. Januar, og at dette var en tradition der sagtens kunne føres videre.

3)     Regnskabsanalyse 2018

Bestyrelsen gennemgik Regnskab for 2018, og der blev drøftet hvorledes vi kunne øge vores indtjening i 2019.

Øget fokus på økonomi vedr. større arrangementer var et punkt hvor bestyrelsen mente de kunne være behjælpelige. 

4)     Budget 2019

HM fremlagde udkast til Budget for 2019 og enkelte punkter blev tilpasset i samarbejde med bestyrelsen og ET.

5)     Sponsorater – Hvem gør hvad og hvornår ?

Sponsorliste med nye emner blev udfyldt og der blev aftalt at 1. Maj går Bestyrelsen samt HM i ”krig” opsøge nye sponsorer. HM sørger for materiale der uddeles yil bestyrelsesmedlemmer ved næste bestyrelsesmøde.

HM og MBJ tager kontakt til mediekonsulent, der kan hjælpe os med at få en ekstra markedsføringsprodukt på hylden.

6)     Vedligeholdelses konto – v. Lars Jørgensen 

LJ fremlagde budget for vedligeholdelseskonto i centeret. ET prøver at lave en plan for hvor meget vi årligt kan afsætte til denne konto. Både for at fremtidssikre centeret, men også for at lette arbejdet for centerlederen.

7)     Energi konsulent/LED Lys v. Ole Midtgaard og Henrik Mortensen

HM rykker Energikonsulent for snarlig gennemgang. OM deltager i gennemgangen, og der laves derefter plan for energibesparende tiltag og udbedringer i KAC.

8)     Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde afholdes 18. Marts 2019

På valg er:

Klaus Moltesen Ravn (Modtager genvalg)

Hans Clausen (Modtager Genvalg)

Morten Bøje Jørgensen (Modtager Genvalg)

HM indrykker annonce i Ugeavisen Ribe

                      

9)     Nyt fra Centerleder:

Den nuværende personalesituation i Centeret blev drøftet.

HM gav sin kommentar til regnskab 2018.

Centerlederen fortalte i øvrigt om et forår med travlhed i centeret og udfordringer med at holde rengøringsstandarden med de mange brugere og arrangementer.

Bestyrelsen foreslog at man forsøgte at hyre et frivillig korps der kunne hjælpe i spidsbelastninger.

HM sørger for at sætte processen i gang.

                                                        

10) 10 min. Uden centerleder

10)  Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde 30/4 2019

Med venlig hilsen

       

Henrik Roed Mortensen

Referent