Referat Bestyrelsesmøde

 Halbestyrelsen Tirsdag den 06. Nov. 2018 - Kl. 18.00

Indkaldte:     Hans Clausen (HC) Morten Bøje Jørgensen (MBJ), Klaus Moltesen Ravn (KMR),Ole Midtgaard(OM), Lars Nielsen (LN), Lars Jørgensen (LJ) Per Madsen (PM)

Henrik Mortensen (HM) (ikke Bestyrelsesmedlem) og Edna Tobiasen (ET) (ikke Bestyrelsesmedlem)

Dagsorden

1)     Siden sidst (referat fra sidst underskrives)

ok

2)     Nyt fra Formanden.
Formanden indledte mødet med nyt om HIF,s Multibane der ifølge planen skal stå færdig 21/12-2018.

Formanden havde ydermere været i kontakt med sognearkivet der kunne fortælle at man ikke nåede i mål med økonomien omkring tilbygning ved KAC, bestyrelsen var enige om at på nuværende tidspunkt kunne KAC ikke være behjælpelig med ansøgning af midler, men skulle Sognearkivet vende tilbage med fuld financiering ville vi være åbne for at genoptage processen.

3)     Regnskabsopfølgning 3. Kvartal

Regnskabet blev gennemgået, og HM redegjorde for afvigelser ifht. Budget.

en fejl på Ventilationsanlægget har gjort at regnskabet ikke ser prangende ud efter 3. kvartal.

Bestyrelsen havde en lang snak om hvodan vi kunne gernerere mere omsætning i centeret, og dette affødte nye tiltag som: Øget fokus på markedsføring (MJ kontakter Mediekonsulent)  opgradering af sponsorarbejde og et. Evt. sponsorcykelløb til fordel for KAC og HIF i 2019. alle overnævnte sager noget som HM sætter i værk, derudover sender alle bestyrelsesmedlemmer 5 sponsoremner til HM, disse vil blive gennemgået 12. Januar.

HM sørger for brochure til markedsføring af sponsorater.

HM udsender sponsorliste til best. Medlemmer.

4)     VARME/ENERGI

Der blev besluttet at hyre energikonsulent og undersøge prisen på dette.

HM havde indhentet tilbud på LED lys i centeret, der tages først stilling til plan for gennemførelse af dette, efter gennemgang med energikonsulent.

HM kontakter Energikonsulent samt SE. OM deltager fra bestyrelsen i gennemgang.

HM kontakter Bro Lund Administration vedr. fondssøgning og pris på dette.

5)     Opfølgninger på vedligehold og investeringer 

Grundet det forventede årsresultat er planer om investeringer udsat, dog blev det aftalt at ”Mødelokale 3” opføres i forbindelse med bestyrelsesdagen 12. Januar med hjælp fra frivillige.

Evt. maling af udvalgte steder i centeret, sker i tæt samarnejde med lokal malerfirma. (HM) 

HC får fjernet ”Lassen byg” skilt ved vejen.

LN tager mål af dommerbord i Ribe fritidscenter, og finder ud af om dette er realistisk i KAC.

Der arbejdes stadig på en anden løsning mht. vogn ved vejen og ”implicerede” arbejder i kulissen på dette.

Renovering af halgulv udskydes til 2020.

6)     Nyt fra Centerleder

HM fortalte om sponsorarrangement i samarbejde med HIF 1. Februar 2019, og hvordan der  blev arbejdet på at finde underholdning til dette.

Julebal 2018 blev nævnt, og at der pt. Var solgt godt 400 billetter hvilket er godkendt.

Nye tiltag i centeret som ”Mortens aften” og flere fællesspisninger i 2019 skal også være med til at øge omsætning i centeret.

Omkring lokaleleje til HIF blev der besluttet at der skulle udarbejdes ny og tidssvarende kontrakt og PM samt en enig HIF bestyrelse havde meldt ud at: ”det jo var KAC der satte prisen”  KAC bestyrelsen var enige om at vi ikke bare skulle hæve prisen, men derimod gå i dialog med HIF omkring dette, og finde en konstruktiv løsning der er til fordel for begge parter.

HM kontakter formand for HIF og HM og LJ deltager i evt. møde med HIF.

7)     Eventuelt.

Næste møde 19. Februar kl 18.00

Med venlig hilsen

       

Henrik Roed Mortensen
Referent