Referat Bestyrelsesmøde

 Halbestyrelsen Mandag den 19. feb. 2018 - Kl. 19.00

Indkaldte:    Hans Clausen (HC) Morten Bøje Jørgensen (MBJ), Klaus Moltesen Ravn (KMR), Hans Ole Jessen (HOJ), Lars Nielsen (LN), Lars Jørgensen (LJ) Henrik Bro Lund (HBL)

Henrik Mortensen (HM) (ikke Bestyrelsesmedlem) og Edna Tobiasen (ET) (ikke Bestyrelsesmedlem)

Afbud: Hans Clausen (HC)

Dagsorden

1)     Siden sidst (referat fra sidst underskrives)

Referatet blev underskrevet af fremmødte bestyrelsesmedlemmer

2)     Nyt fra Formanden.

Formanden berettede om de sidste måneders aktiviteter, den øvrige bestyrelse blev også informeret om tidsplan og hvor langt man var Vedr. en evt. tilbygning i Ka-Center

3)     Regnskabsanalyse 2017

Regnskabet blev gennemgået og der blev redegjort for afvigelser etc. af (HM)

4)     Budget 2018

(HM) fremlagde udkast til Budget for 2018, i samarbejde med bestyrelsen blev dette korrigeret.

(ET) gør budgettet færdigt.

5)     Status på sognearkiv

(LJ) fremlagde hvor langt man var i processen, bestyrelsen var enige om at afvente det endelige tilbud, før man kunne forstsætte det videre arbejde med projektet.

6)     Repræsentantskabsmøde

Det blev besluttet at afholde repræsentantskabsmøde 20/2-2018 kl 19.30

(HM) sørger for annoncering

(HM) indkalder repræsentantskabet.

På valg: Formand: Hans ole Jessen (modtager ikke genvalg), Lars Jørgensen (Modtager genvalg) Lars Nielsen (Modtager genvalg)

                                                          

7)     Nyt fra Centerleder

(HM) fortalte om de seneste måneders arrangementer, personalesituationen i KA-Center.

Der blev også fremlagt ønsker om investeringer reperationer og veligeholdelsesplan for 2018.

Varme var et punkt som (HM) vil indhente mere viden om og evt. Finde løsninger på hvordan der kan spares penge på dette punkt.

Der blev også berettet om ny lejer i centeret, (det blev besluttet at i fremtiden skal lignende aftaler godkendes i bestyrelsen)

8)     Eventuelt.

(LN) spurgte om hvordan intervallet i Fitnesscenteret var mht. rengøring.

(HM) svarede at der blev gjort rent i henhold til kontrakt med HIF. Dette gav ikke yderligere spørgsmål, dog kontakter (HM) HIF motionsudvalg og finder løsning på hvordan vi i fællesskab forbedrer nuværende situation.

Næste Bestyrelsesmøde: 2. Maj kl 18.00

Med venlig hilsen

      

Henrik Roed Mortensen
Centerleder og Referent